Aktuální dotace

Dotace pro obce 2016, výběr k prosinci 2015

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zateplování veřejných budov
Příjem žádostí Do 15. 4. 2016
Další předpokládaný termín: červen 2016 – leden 2017
Výše dotace Max. 40%

Lze podpořit zateplení obvodového pláště, výměnu oken a dveří, realizaci systémů nuceného větrání s rekuperací tepla, realizaci systémů využívající odpadní teplo, výměnu zdroje tepla a další položky mající vliv na snížení energetické náročnosti veřejných budov.

Povodňová ochrana intravilánu
Příjem žádostí 3/2016 – 5/2016
Další předpokládaný termín: 11/2016 – 12/2016
Výše dotace Max. 85%

Lze podpořit projekty ve vazbě na snížení povodňového ohrožení intravilánu – Úpravy koryt vodních toků – Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu (vsakovací a retenční zařízení) – Výstavba a rekonstrukce/modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

Preventivní protipovodňová opatření
Příjem žádostí 3/2016 – 5/2016
Další předpokládaný termín: 11/2016 – 12/2016
Výše dotace Max. 85% (budování varovných systémů 70%)

Lze podpořit projekty na území obcí ohrožených povodňovým rizikem -     Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové mapy

Péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000
Příjem žádostí 3/2016 – 5/2016
Výše dotace Max. 85%

Lze podpořit projekty: – Péče o bezlesí a lesní společenstva, péče o dřeviny mimo les – Péče o vodní útvary a mokřadní biotopy

- Speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity – Likvidace invazivních a expanzivních druhů -     Zajištění péče o útvary neživé přírody včetně jeskyní  -     Opatření k usměrňování návštěvníků (dřevěné/povalové chodníky, úprava povrchů cest, lávky, zábradlí, schody, žebříky, infopanely, naučné stezky, návštěvnická střediska, apod.)

Posílení přirozených funkcí krajiny
Příjem žádostí 3/2016 – 5/2016
Další předpokládaný termín: 8/2016 – 10/2016
Výše dotace Max. 50 – 85% (100%)
Lze podpořit projekty:
-   Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy
-   Vytváření, regenerace a posílení krajinných prvků (biocentra, biokoridory, výsadby dřevin, obnova
historické cestní sítě, vytváření a obnova vodních prvků v krajině (tůně, mokřady, rybníky, malé
vodní nádrže)
-   Vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (úprava koryt a dna vodních toků)
-   Investice do lesů zařízených LHP mimo chráněná území
-   Opatření proti vodní a větrné erozi
Zlepšení kvality prostředí v sídlech nad 500 obyvatel
Příjem žádostí 3/2016 – 5/2016
Výše dotace Max. 60%
Lze podpořit projekty:
-   Zakládání plocha a prvků veřejné zeleně – parky, zahrady, uliční stromořadí, lesoparky, remízy,
trávníky
-   Obnova stávající plochy a prvků veřejné zeleně – revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění
stávající výsadby
-   Obnova a zakládání doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru (tůně, jezírka,
drobné retenční nádrže, apod.)
Předcházení vzniku komunálních odpadů
Příjem žádostí 9/2016 – 11/2016
Výše dotace Max. 85%, min. investice 500.000 Kč
Lze podpořit projekty:
-   Budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů (např. pro nábytek, BRKO, textil)
-   Zavádění systému ,,door-to-door)
Systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů
Výstavba a modernizace sběrných dvorů a kompostáren
Výstavba a modernizace zařízení pro energetické využití odpadů
Příjem žádostí 9/2016 – 11/2016
Výše dotace Max. 85%, (min. investice 500.000 Kč
Projekty s pitnou vodou, projekty ČOV + kanalizace
Příjem žádostí Do 5. 1. 2016
Další předpokládaný termín: 10/2016 – 1/2017
Výše dotace Max. 85%,
Min. investice 3 mil. Kč pro projekty s pitnou vodou
Min. investice 4 mil. Kč (kanalizace) a 1 mil. Kč (ČOV
Lze podpořit projekty:
-   Výstavba a modernizace úpraven vody, zvyšování kvality zdrojů pitné vody, ochrana zdroje pitné
vody, výstava a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů
-   Výstavba kanalizace, výstavba + modernizace + intenzifikace ČOV
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Revitalizace vybraných památek
Příjem žádostí Do 31. 3. 2016
Další předpokládaný termín: 8/2016-1/2017
Výše dotace Max. 95% (min. výdaje 5 mil. Kč, max. výdaje 123 mil. Kč)

Lze podpořit projekty: – Revitalizace a zatraktivnění památek na seznamu UNESCO a na Indikativním seznamu UNESCO -          Revitalizace a zatraktivnění národních kulturních památek na národních kulturních památek na Indikativním seznamu

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání
Příjem žádostí Do 22. 4. 2016
Výše dotace Max. 90% (min. výdaje 750.000 Kč, max. výdaje 60 mil. Kč)

Lze podpořit projekty zařízení péče o děti do 3 let, dětské skupiny a MŠ: – Stavby, stavební úpravy, pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity, úpravy venkovního prostranství (zeleň, herní prvky)

Žadatelé: Obce s rozšířenou působností, na jejichž území se nachází i nenachází sociálně vyloučené lokality, mimo hl.m. Praha

Energetické úspory v bytových domech
Příjem žádostí 12/2015 – 12/2016
Výše dotace Max. 40%

Lze podpořit zateplení obvodového pláště + střešních, stropních a podlahových konstrukcí, výměnu oken a dveří, prvky pasivního a vytápění a chlazení, systémy řízeného větrání s rekuperací tepla, výměnu zdroje tepla a další položky mající vliv na snížení energetické náročnosti bytových domů

Sociální bydlení
Příjem žádostí 3/2016 – 7/2016
Výše dotace Max. 90%, režim de minimis

Lze podpořit projekty sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky aktivním (produktivním) věku: -  Pořízení bytů a bytových domů, stavební úpravy, pořízení základního vybavení

Zateplení bytových domů
Příjem žádostí 8/2016 – 1/2017
Výše dotace Max. 40%

Lze podpořit zateplení obvodového pláště + střešních, stropních a podlahových konstrukcí, výměnu oken a dveří, prvky pasivního a vytápění a chlazení, systémy řízeného větrání s rekuperací tepla, výměnu zdroje tepla a další položky mající vliv na snížení energetické náročnosti bytových domů.

SZIF – PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Lesní cesty
Příjem žádostí 10/2016
Výše dotace Max. 80%, max. výdaje 8 mil. Kč
Lze podpořit projekty:

-          Výstavby, rekonstrukce a opravy lesních cest, kdy výsledkem bude jeden souvislý úsek lesní cesty kategorie 1L nebo 2L

Technika a technologie pro lesní hospodářství
Příjem žádostí 10/2016
Výše dotace Max. 50%, max. výdaje 9 mil. Kč
Lze podpořit projekty:

-          Nákup strojů a technologií do lesů – odvíjí se od počtu ha lesa (traktor – 250 a více ha lesa)

Neproduktivní investice v lesích
Příjem žádostí 5/2016
Výše dotace Max. 100%

Lze podpořit projekty zaměřené na zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa. Operace je zaměřena na pozemky určené k plnění funkce lesa (PUPFL) -  Opatření k posílení rekreační funkce lesa – značení, výstavba a rekonstrukce stezek, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků -  Opatření k usměrňování návštěvníků – zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, infotabulí, závor -  Zařízení k odkládání odpadků, mostky, lávky, zábradlí, apod.

Zavádění preventivních opatření v lesích – PUPFL

Obnova lesních porostů po kalamitách – lesní pozemky

Odstraňování škod v lesích způsobených povodněmi – PUPFL

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin – lesní pozemky

Příjem žádostí 5/2016
Výše dotace Max. 100%
Lze podpořit projekty:

-          podpora na předcházení poškozování lesů lesními požáry a přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi -          podpora na obnovu lesů poškozených lesními požáry a přírodními katastrofami a katastrofickými událostmi -          úhrada nákladů na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin při založení porostu

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR
Pečovatelské byty a Komunitní domy pro seniory
Příjem žádostí Do 15. 1. 2016
Další předpokládaný termín: 11/2016 – 1/2017
Výše dotace Max. 600.000 Kč / 1 byt, režim SGEI de minimis (500.000 EUR)
Lze podpořit projekty:

-          Novostavby, úpravy nebytových prostor, rekonstrukce rodinných domů a bytových domů

Obnova drobných sakrálních staveb v obci
Příjem žádostí Do 15. 1. 2016
Další předpokládaný termín: 11/2016 – 1/2017
Výše dotace Max. 70%, max. dotace je 300.000 Kč

Lze podpořit projekty obcí do 3000 obyvatel:

-          Obnova kaplí, kapliček, márnic, soch svatých, křížky a kříže, boží muka, apod.

Obnova místních komunikací
Příjem žádostí Do 15. 1. 2016
Další předpokládaný termín: 11/2016 – 1/2017
Výše dotace Max. 50%, max. dotace je 1 mil. Kč

Lze podpořit projekty obcí do 3000 obyvatel.

Komentáře jsou uzavřeny.

               
„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain