Pro členy

Výroční zpráva z 18. valného shromáždění

REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÉ AGENTURY

STŘEDNÍ ČECHY

které se konalo dne

12. června 2020 od 11,00

na MÚ Mělník, velká jednací síň, přízemí

(výtah z usnesení)

Výroční zpráva

Regionální rozvojové agentury Střední Čechy

2019

Obsah:

Obsah                                                                                                               2

Identifikační a kontaktní údaje                                                                 3

Správní orgány                                                                                             4

Členská základna                                                                                        4

Zpráva o činnosti                                                                                         5

Zpráva o činnosti správního výboru                                                         8

Hospodaření                                                                                                 9


Identifikační a kontaktní údaje

Jméno: Regionální rozvojová agentura Střední Čechy, z.s.

Zkratka: (RRA StČ)

Sídlo: Náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník

Právní forma: Zájmové sdružení právnických osob, zapsaný spolek, z.s.

Založení společnosti: 6. 4. 1999

Zápis: registr zájmových sdružení právnických osob

Krajského úřadu Středočeského kraje

pod Rg. 135/2002/KL

Statutární zástupci:

RNDr. Ctirad Mikeš, starosta

p. Štěrba Vladimír

PhDr. Jiří Svítek, CSc., ředitel, pov. jednáním dle Stanov

Tel./fax: +420603586603312 681 347

IČ: 69342440

DIČ: CZ6934244

Bankovní spojení: 2600094708/2016 FIO

Kontakt:

kancelář:                               info@rra-strednicechy.cz

svitek.jiri@rra-strednicechy.cz

www.rra-strednicechy.cz


Správní orgány – 2019

I.              Správní výbor

RNDr. Ctirad Mikeš                                   Město Mělník

Předseda (od 06/2011)

p. Štěrba Vladimír                                      MAS Mezi Hrady

………………..                                             ostatní, kooptací dodatečně

………………..                                             ostatní, kooptací dodatečně

……………………                                      kooptací dodatečně

II.      Dozorčí komise

Vácha Rudolf                                               Podpora Mělnicka, z.s.

předseda

……………………                                      kooptací dodatečně

……………………                                      kooptací dodatečně

……………………                                      kooptací dodatečně

Členská základna – 2019

1)     Město  Mělník
2)     Město Bělá p. B. (podmíněně)
3)     Podpora Mělnicka, z.s.
4)     MAS Mezi Hrady
5)      OHK Mělník (podmíněně)

Zpráva o činnosti

Hlavní aktivity RRA StČ v roce 2019

Škála činností, kterými se pracovníci RRA StČ (po celý rok 2019 v osobě ředitele působící jako externista), podporováni rozsáhlým okruhem externích specialistů, v roce 2019 zabývali, byla odpovídající personálním kapacitám.

Ve svém rámci však nevybočovala z hranic daných stanovami a stávajícími živnostenskými oprávněními.

1. Oblast projektová

V této oblasti docházelo k vyhledávání a identifikaci projektových záměrů a přípravě vlastních rozvojových projektů.

1.1. Podpora inovačního potenciálu

Po cel rok 2019 pokračovala spolupráce s Asociací inovačního podnikání ČR (AIP ČR), a to na platformě smluvní spolupráce s Českou asociací rozvojových agentur (dále ČARA). Výsledků byla opět celá řada. Z nich lze vyzdvihnout zejména průběžné zpracování a aktualizaci již v předchozích letech shromážděných podkladů databáze Technologického profilu ČR, který byl v prosinci vydán v podobě CD ROMu, dále občasná účast v redakční radě časopisu Inovační podnikání v ČR a aktivní účast na akcích AIP ČR v dubnu na brněnském výstavišti v rámci regionálních veletrhů URBIS a v prosinci v Praze v rámci týdenní akce Inovace 2019, včetně zastupování zájmů jednotlivých členů ČARA v orgánech AIP ČR.

1.2.  Oblast informačních systémů a propagace Evropské unie

V této oblasti se RRA StČ zaměřovala na činnosti informační, vzdělávací a konzultační v provázanosti na Regionální informační systém střední Čechy (bez smlouvy s CRR).

1.2.1. Regionální informační systém střední Čechy – RIS

Základem mělo být již standardní zajišťování sběru, analýzy a umisťování dat do Regionálního informačního systému střední Čechy pro Centrum regionálního rozvoje ČR, a to na smluvním základě. Spolupráce skončila ve 2. pololetí 2016, kdy nedošlo k vyhlášení nového výběrového řízení na dodavatele služeb, a do současné doby – konání VS 2020 – se stav nezměnil.

2. Ostatní oblasti

Výše uvedeným výčtem vybraných hlavních činností RRA StČ nejsou její aktivity v roce 2019 vyčerpány. V průběhu roku RRA StČ komplexně zpracovávala anebo se na jejich zpracování podílela na dalších projektech menšího i velkého rozsahu. Současně řada činností byla rutinního provozního charakteru anebo neměla charakter projektu. Mimo jiné šlo o:

2.1.    Státní fond životního prostředí

RRA StČ pokračovala ve vymáhání částky cca 372 000 Kč a to v rámci projektu, jehož byl spoluiniciátor a garant magistrát města Kladna, na který již v roce 2004 obdržela 12milionovou dotaci SFŽP, na odstranění ekologických zátěží v lednicích – projekt Recyklace a úplné zneškodnění výrobků domácího chlazení z území Středočeského kraje. V souvislosti se změnou zákonných úprav byl projekt v srpnu roku 2005 ukončen a postupně utlumován. V roce 2019pak probíhala jednání týkající finančního vyrovnání a účetních úkonů spojených s celým projektem, a to na úrovni SFŽP, Finančního úřadu a nástupnické organizaci po MPS/SKS – AVE s.r.o. Jednání byla ukončena se všemi třemi finančními úřady, avšak s nástupnickou organizací po MPS/SKS – AVE s.r.o. nikoli a proto budou pokračovat i v roce 2020 s pomocí právního zástupce JUDr. J. Petrů.

2.2.    Česká asociace rozvojových agentur

V rámci ČARA se také odvíjela řada aktivit RRA StČ na národní úrovni. Během roku 2020 byl ředitel RRA StČ aktivním členem představenstva ČARA ve funkci místopředsedy a zastupoval ČARA na mnoha jednáních na ministerstvech a dalších institucích v Praze.

2.3. URBACT 2

RRA StČ se v roce 2019 nadále zabývala vymáháním částky cca 400 Euro, kterou magistrát města Kladna dluží RRA StČ jako doplatek za realizaci projektu URBACT 2 – NET TOPIC. Magistrát města Kladna zde byl smluvním partnerem RRA StČ. Bohužel ani po odchodu ing. D. Jiránka z funkce primátora a jejím obsazením ing. Volfem a v roce 2019 opětovným zvolením ing. D. Jiránka do funkce primátora nedošlo ke změně a částka bude vymáhána i v roce 2020.

2.4. Zakázka malého rozsahu

Byly realizovány zakázky malého rozsahu pro 3 obce v IROP. Šlo o podíl na zpracování podkladů pro žádost o dotaci v součinnosti s RRA VM.

2.5. Další aktivity

Další projekty-žádosti byly podávány, bohužel bez úspěchu. Probíhala také intenzivní jednání s vedením kraje. Bylo přislíbeno, že s RRA StČ bude počítáno v záměrech kraje ve směru vytvoření servisní organizace jako náhrady za postupně utlumovaný Úřad regionální rady StČ. Tyto sliby však nebyly naplněny a Kraj si vytvořil vlastní „RRA“ zajišťující projektové služby výhradně pro Kraj. Platí, že s vedením kraje se nepodařilo navázat obdobnou úroveň vzájemných vztahů a kontaktů, jako tomu bylo do roku 2017. To zůstává prvořadým úkolem pro rok 2020.

Zpráva o činnosti správního výboru

Činnost Správního výboru RRA StČ (dále SV) se v roce 2019 odvíjela pod vlivem restrukturalizace jeho složení v předchozích letech a také ještě v důsledku dopadu závěrů přijatých na valném shromáždění v lednu roku 2019. Byla navázána úzká spolupráce s dozorčí komisí. Také v tomto roce došlo bohužel ke změně v osobních funkcích členů SV u subjektů, které v RRA zastupovali, čímž postupně odstupovali z funkce člena SV RRA. (Ing. Lomoz, město Bělá p. B., byl odvolán z funkce starosty a ústně i z funkce člena SV.) Kooptován nebyl nikdo.

I přes tato negativa se jako pozitivní ukázalo stanovení plánu konání jednání SV na celý kalendářní rok. Členové tak měli možnost s předstihem se na jednání připravit a pro případ své neúčasti pověřit zastupováním jiného člena SV, případně dodat podklady pro jednání ještě před zahájením jednání. Předseda pouze v jednom případě rozhodl o zrušení pravidelného zasedání SV, a to z důvodu mimořádné zaneprázdněnosti jeho členů. V průběhu roku se tak uskutečnila dvě zasedání výboru, vždy v Mělníku. Pravidelně se jich účastnil předseda dozorčí komise a ředitel.

Stejně jako v předcházejícím období se správní výbor na svých jednáních pravidelně věnoval kontrole úkolů a usnesení vyplývajících z předchozích jednání a jednal také o přípravách valného shromáždění za rok 2019. Klíčovým tématem byl také vztah Středočeského kraje k orgánům a jednotlivým členům RRA StČ.

Předseda SV byl po celý rok v přímém osobním kontaktu s ředitelem a předsedou dozorčí komise RRA. V průběhu 1. pololetí 2020 byla zpracována a dále aktualizována výroční zpráva za rok 2019 a byl stanoven termín konání dalšího řádného valného shromáždění RRA na červen 2020.

V Mělníku,  12. června 2020

RNDr. Ctirad Mikeš

předseda SV RRA StČ, v.r.


Hospodaření

Hospodaření RRA StČ v roce 2019 probíhalo sice bezproblémově a v souladu s ročním rozpočtem, avšak došlo k zásadní restrukturalizaci finančních toků.  Většinu příjmů tvořily příjmy z národních projektů a jen okrajově z hlavní činnosti. Rozpočet na rok 2019  byl mimořádný s tím, že se nevědělo, jaké příjmy lze očekávat. Vedení agentury proto přistoupilo k minimalizaci nákladů. I tak se však vedení agentury muselo omezit a minimalizovat náklady, což probíhalo ve formě neodměňování ředitele a minimalizaci cestovních nákladů a režie. Vše je zřejmé z doloženého daňového přiznání za rok 2019, které bude k dispozici při prezenci v tištěné podobě (bude podané ke dni 30. 06. 2020).

Také pro rok 2020 je předpoklad, že příjmy z vlastní činnosti pokryjí náklady agentury, které budou udržovány ve vyrovnané výši v proporci s příjmy.

Zprávu předložil a správnost ke dni 12. 06. 2020 garantuje:

………………………………….

PhDr. Jiří Svítek, ředitel


Komentáře jsou uzavřeny.