EUCOMEN

Únor 17th, 2010 od admin Zanechte odpověď »

Vytvoření jednotného evropského trhu s 500 miliony spotřebiteli je zdrojem obrovských příležitostí zejména pro malé a střední podniky. V důsledku vlivu rozdílů mezi členskými zeměmi a různých strukturálních potíží, kterými malé a střední podniky procházejí, se však objevují i nemalé potíže. Evropská unie plánuje a postupně vytváří škálu iniciativ směřujících k odstraňování vnějších problémů a k celkovému ekonomickému zlepšení, jenže jejich zavádění do praxe je stále na počátku a žádoucí efekty se zatím nedostavují v potřebné míře.

Na druhé straně existuje velký zájem podnikatelů rozšiřovat svou podnikatelskou činnost dále za hranice jednotlivých států a docílit tak další růst jejich firem. To však je stále v kontrastu s reálnými podmínkami, ve kterých existují a které se dají charakterizovat následovně:


- omezené ekonomické prostředky vyčleněné na zahraniční expanzi;
- slabé konkurenční prostředí neschopné čelit stále více globálnějšímu a agresivnějšímu trhu;
- neadekvátní manažerské schopnosti nutné pro dosažení přístupu na národní trhy, v mnohých případech i na trhy            regionální;
- nevhodné strukturální a výrobní uspořádání;
- překážky objevující se při hledání kvalifikované pomoci při a pro působení za hranicemi.


Projekt „European Communication of Enterprises“ (EU.COM.EN) chce přispět ke změně současného stavu, kdy pomoc podnikatelům v tomto směru je nedostatečná až žádná. Konkrétně jde o rozvinutí systému pomoci pro růst a podporu podnikatelů a malých a středních podniků s perspektivou dynamického přístupu ke konkurenci na jednotném evropském trhu.
Cílem projektu je rozvoj konkrétních dostupných a multifunkčních nástrojů pomoci a vytvoření nabídka instrumentů sloužících malým a středním podnikatelům k orientaci za hranicemi „své“ země. Na druhé straně jsou si realizátoři projektu vědomi, že jeho zaměření nemůže být objektivně všezahrnující a komplexní, ale že se zaměřuje pouze na vymezené segmenty integračních aktivit rozvoje jako je komunikace a propagace každého podnikatele s jeho znalostmi a výrobky na zahraničním trhu.

CÍLE
Hlavním cílem projektu je přispět k rozvoji zájmu malých a středních podniků o inovativní kulturu a ke zvýšení úrovně jejich schopností ve spojení s novými organizačními a strukturálními změnami. Kromě toho si projekt stanovuje další, neméně důležité cíle, jako je zvýšení kreativity malých a středních podniků, která jim umožní lépe čelit změnám zastaralých koncepčních schémat a stimulovat jejich dynamiku na evropském trhu.

SPECIFICKÉ CÍLE
Mezi specifické cíle projektu patří zejména:
- přispění k rozvoji efektivnější spolupráce mezi systémy: podnikatelé, univerzity, výzkumníci, finančníci, poradci,    vzdělávací a profesionální instituce, místní, národní a evropské instituce;
- přispění k rozvoji a úpravě kompetencí podnikatelů;
- přispění k rozvoji podnikatelského ducha malých a středních podnikatelů snižováním ekonomických a profesních obav – pomocí specifických a kompletních informací;
- zlepšení efektivity dostupných kurzů a poradenských aktivit;
- vytvoření a rozvinutí nástroje pomoci ke zvýšení informovanosti, orientace a vzdělávání malých a středních podniků. Nástroje budou uživatelsky příjemné a budou podporovány novými  komunikA  komunikačními technologiemi;
- podporování rovných příležitostí mezi muži a ženami.

ZAMĚŘENÍ
Projekt se zaměřuje na malé a střední podniky z následujících sektorů: komunikace a reklama, výroba jiných než high-tech výrobků, manažerské poradenství. Cílová skupina je také otevřena zástupcům místních úřadů, systému vzdělávacích a profesionálních kurzů, zaměstnavatelům a podnikatelům z ostatních sektorů a v podstatě celému evropskému podnikatelskému prostředí.

AKTIVITY
Výzkum a aktualizace údajů o partnerských zemí týkajících se místních tradic, systémů a způsobů komunikace a propagace, sběr podstatných případů:
1. t.j. reklama a propagace firem více či méně úspěšných v posledním roce,
2. sběr dat – všechny grafické symboly, fotografie a slogany které mají bezprostřední negativní nebo pozitivní vliv v běžné praxi a data daná různou národní tradicí,
3. sběr výrazů a obratů, které mají vliv na sociální představivost a které mohou mít negativní dopad v některých zemích a pozitivní v jiných,
4. ekonomická a finanční data.

-Realizace a rozvoj dvou základních nástrojů na pomoc malým a středním podnikům
První nástroj bude zahrnovat základní data použitelná pro orientaci a samo-vyhodnocení každého podnikatele.
Druhý nástroj bude zahrnovat část základních informací a návod pro vytvoření a zhodnocení marketingových a reklamních možností na zahraničním trhu.

Experimentování s jednotivými nástroji pomoci, které vzejdou ze setkání malých a středních podnikatelů. Tito malí a střední podnikatelé budou spolupracovat s projektovými partnery při implemetaci a rozvoji projektu již od jeho začátku. Experiment bude vedený projektovými partnery v různých zemích EU a bude vycházet z účasti na tzv. panelu – cca šedesát malých a středních podniků a podnikatelů z jednotlivých sektorů a s účastí nejméně 50 % žen podnikatelek.

Distribuční a komunikační kanály:
1. Konference a setkávání v partnerských zemích, kdy bude kladen důraz na bezprostřední tvorbu a případnou modifikaci realizační části projektu,
2. Workshopy a setkávání ”řídící skupiny projektu”,
Cílem je efektivně propagovat výsledky a výstupy projektu.

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝSLEDKY/PRODUKTY
- Webové stránky projektu – přístupné komukoliv – s údaji a aktualizovanými informacemi o účastnických zemích;
- Informace o aktivitách projektu a o aktuálních novinkách spojených s malými a středními podniky; – Užitečné odkazy a části vyhrazené pouze pro podnikatele, kteří budou mít k jednotlivým sekcím    povolený přístup;
- Inovativní metodologie na rozvoj nové dynamické podnikatelské kultury,
- Souhrn systémů a metod rozvoje a aktualizace možností podnikatelských subjektů pro přístup k příležitostem Jednotného Evropského trhu,
- Nástroje na řízení a vedení firmy v konkurenčním prostředí jednotného trhu a pro tzv. samo-vyhodnocení situace podnikatelů. Nástroje s operačním a interaktivním průvodcem budou umístěny on-line  ve vyhrazené části na projektových webových stránkách a také publikovány na DVD a vyjdou rovněž jako tištěný průvodce,
- Nástroje pro hodnocení osobních marketingových a reklamních plánů pro vstup na zahraniční trhy. Nástroj bude obsahovat provozní a interaktivní průvodce a bude přístupný on-line ve vyhrazené  části na webových stránkách projektu.

DOPADY
- Aktualizace jednotlivých kompetencí malých a středních podniků;
- Snížení internacionalizačních obav malých podniků;
- Rozvoj více zdokonalené a dynamické podnikatelské kultury, jež bude vycházet z příležitostí rozdílných místních specifik.
- Pozitivní efekt přelévání informací v uvedených oblastech z hlediska interakce a spolupráce mezi místními vládnoucími autoritami a doprovodnými službami, institucemi, profesními centry  manažerského vzdělávání a malými a středními podniky.
- Zdůraznění potřeb EU nutných ke zrychlení rozvoje iniciativ podporujících malé a střední podniky.
- Zavedení specifického důrazu na rovné příležitosti mužů a žen v podnikatelském sektoru.
- Pozitivní efekt na propagaci EU a instituci, která finančně podpořila projekt.
- Důležitý nástroj k dosažení Lisabonských cílů.

Komentáře

Odpovědět

Musíte být přihlášen , abyste mohl psát komentáře.